بازآموزی دوره مهمانداری پایه

بازآموزی دوره مهمانداری پایه

این دوره شامل 50 ساعت آموزش تئوری مشتمل بر چکیده ای از آموزش دوره مهمانداری پایه میباشد.

متقاضیان شرکت در دوره بازآموزی پایه مهمانداری، میبایست دوره پایه را در یکی از مراکز مورد تایید

سازمان هواپیمایی کشوری گذرانده باشند.

Translate »